Het tegengeluid! Een linkse visie voor de 21ste eeuw

Een politiek wetenschappelijke zomerschool georganiseerd door Jong WBS, de Wiardi Beckman Stichting en de Jonge Socialisten, van 13 tot en met 15 september 2013

Luister naar een willekeurige politicus en er lijkt maar één conclusie mogelijk: in de toekomst wordt alles slechter. In de toekomst is er geen geld meer voor een verzorgingsstaat, goede zorg of goed onderwijs. Politiek is niet langer een middel om samen je idealen te bereiken en te werken aan een betere toekomst. Politiek bedrijven is versoberen, de staat kleiner maken en met een ernstig gezicht zeggen: we moeten wel bezuinigen.

Het rechtse versoberingsdenken overheerst en een tegengeluid ontbreekt. Het is tijd dat de huidige jonge generatie laat zien dat het anders kan en moet. Dat we laten zien wat falend politiek beleid voor ons betekent. Dat door de bezuinigingen onze kansen op goed werk, goed onderwijs en bestaanszekerheid in het geding komen.

Om die reden organiseren Jong WBS, de Wiardi Beckman Stichting en de Jonge Socialisten een zomerschool over het formuleren van een tegengeluid op het overheersende rechtse versoberingsdenken. Een weekend gericht op het verzamelen, over het voetlicht brengen en uitdragen van ideeën. Het scheppen en aanscherpen van vaardigheden, zoals essays schrijven, spreken in het openbaar en framen. Lever jij samen met een groep jonge mensen een bijdrage aan het formuleren en organiseren van dat tegengeluid? Het is de hoogste tijd, want:

Krijgen wij nog wel werk?

Steeds meer jongeren worden opgeleid voor werkloosheid. Zij die wel een baan hebben, zijn daarvan niet zeker. In Nederland is de jeugdwerkloosheid opgelopen tot het ongebruikelijk hoge percentage van 16 procent. Elders in Europa is het nog erger: in Spanje en Griekenland is meer dan de helft van de jongeren werkloos. In de jaren tachtig leidde de economische crisis tot massale jeugdwerkloosheid en de werkloze groep jongeren werd aangeduid als een verloren generatie. Hoe voorkomen we dat er een nieuwe ‘verloren generatie’ ontstaat? Hoe zorgen we dat in de toekomst het vervullen van betekenisvol werk en het hebben van baanzekerheid geen onmogelijke opgaven zijn?

Hoe zorgen we voor goed onderwijs?

In het onderwijs geldt eenzelfde verhaal. Onder de bezuinigingsdruk wordt geknaagd aan de  toegankelijkheid en de kwaliteit van ons onderwijssysteem. De studiefinanciering verdwijnt en wordt vervangen door een leenstelsel. Ook de studentenkaart in het openbaar vervoer lijkt geen langdurig bestaan meer beschoren. Studenten worden in de toekomst opgezadeld met hoge schulden, terwijl het steeds moeilijker wordt een baan te vinden. Zo worden voor bepaalde - vaak toch al kwetsbare - groepen de kansen voor en de ruimte tot ontplooiing beperkt. Tegelijkertijd holt de kwaliteit van het onderwijs in Nederland door de bezuinigingen achteruit en ontbreekt de aansluiting tussen scholing en aanbod steeds vaker. Al jaren ontbreekt een echte investeringsagenda in ons onderwijs. Hoe zorgen we ervoor dat goed onderwijs in de toekomst gewaarborgd blijft en net als in het verleden een belangrijk middel blijft voor verheffing en ontplooiing, en uitzicht biedt op betekenisvol werk?

Wat betekent bestaanszekerheid in de toekomst nog voor ons?

Wij zijn opgegroeid in gouden tijden. Tijden waarin ons werd geleerd over nut en noodzaak van sociale voorzieningen die de zwakkeren, de jongeren in ontwikkeling, zieken, ouderen en tijdelijk werklozen een zekerheid van bestaan boden. Maar ook deze verworvenheden staan onder druk. Hoe zeker is het dat wij überhaupt nog een pensioen genieten als nu meermaals per jaar aanpassingen aan het pensioensysteem worden gedaan? En hoe zit het met de toegankelijkheid van ons zorgstelsel, moeten de eigen bijdrages nog meer omhoog, zodat steeds minder mensen zich de zorg die zij nodig hebben, kunnen permitteren? De verzorgingsstaat staat onder druk, voor ons is de bestaanszekerheid in het geding. Hoe zorgen we er voor dat de verworvenheden van de verzorgingsstaat blijven bestaan en er voor ons ook in de toekomst bestaanszekerheid is? En in hoeverre kunnen we daarbij een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van burgers?

Geloven wij überhaupt nog in de politiek?

Er ontbreekt een tegengeluid. Een tegengeluid gericht op het dominante frame van versoberen, bezuinigen en het afbouwen van de verzorgingsstaat. De vorige verkiezingsstrijd tussen de PvdA en de VVD leek nog over idealen te gaan. De PvdA verzette zich tegen de bezuinigingen van de VVD, maar bezuinigd wordt er desalniettemin en de verzorgingsstaat hangt aan de wilgen. Het belang van sociale investeringen blijft in het politieke debat sterk onderbelicht. Er ontbreekt een  sociaaldemocratische visie die aangeeft hoe onze waarden ook in de toekomst kunnen worden gerealiseerd, hoe we kunnen blijven bouwen aan een betere wereld en hoe de politiek daaraan kan bijdragen. Hoe kunnen we dat gebrek veranderen? Wat is onze visie op de toekomst? En is het alleen aan politici en bestuurders om deze ideeën te verwezenlijken of moeten burgers zelf daarin nadrukkelijker een rol krijgen?

Inhoud:

De afgelopen jaren is de Wiardi Beckman Stichting bezig geweest met het formuleren van een sociaal-democratische visie voor de 21ste eeuw, in het Van Waarde project. Dat project heeft geleid tot een aantal werken waarin die visie naar voren wordt gebracht. In de zomerschool verdiepen de deelnemers zich aan de hand van Van Waarde in een serie lezingen in de belangrijkste uitdagingen voor de sociaal-democratie van de toekomst en krijgen zij concrete workshops over hoe ze het tegengeluid kunnen uitdragen. Centraal staat de inzet van de deelnemers zelf. Aan het einde van het weekend presenteren zij aan een kritisch publiek wat het tegengeluid is en hoe de idealen daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.

Data en locatie:

De zomerschool vindt plaats van vrijdagavond 13 september vanaf 18:00 uur tot zondagmiddag 15 september 17:00 uur in het Slot van Assumburg, te Heemskerk.

Selectie:

Om je aan te melden voor de zomerschool vragen we je in 400 tot 800 woorden jouw tegengeluid te schetsen. Waar maak jij je kwaad over? Waarvoor ga jij de Dam of het Malieveld op? Waarin bestaat volgens jou het tekort van de huidige politiek en hoe kan het anders? Laat je hierbij inspireren door het WBS Van Waarde Project. Een jury bestaande uit René Cuperus (columnist voor de Volkskrant), Monika Sie Dhian Ho (directeur Wiardi Beckman Stichting) en Menno Hurenkamp (hoofdredacteur Socialisme & Democratie), selecteert de beste 40 essays. De schrijvers van deze essays mogen deelnemen aan de zomerschool. De beste drie essays komen in aanmerking voor plaatsing in het tijdschrift S&D.

Aanmelden voor de zomerschool kan tot vrijdag 9 augustus 2013, door het opsturen van je stuk naar zomerschool@jongwbs.nl. Deelname staat open voor deelnemers tot 32 jaar. Aan deelname zijn daarnaast kosten van 60 EUR verbonden. Uiterlijk 25 augustus wordt kenbaar gemaakt wie de deelnemers zijn.

Meer informatie over het precieze programma van de zomerschool zal binnenkort beschikbaar worden gemaakt op de website van de Wiardi Beckman Stichting: http://www.wbs.nl/.